ผู้นำด้านระบบออโตเมชันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก2 ตัวเลือกเครื่องมือวัด CMM

Keyence laser tracker cmm, measurement tool, on grey background
Keyence handheld probe cmm, measurement tool, on purple background

เครื่องวัด 3 มิติ หรือที่รู้จกักนัโดยทวั่ ไปคือเครื่อง CMM (Coordinate Measuring Machine) เป็น

เครื่องมือวัดละเอียดที่สามารถวดัชิ้นงานที่มีรูปร่างซบั ซอนด้วยเครื่องมือเพียงเครื่องเดี ้ ยว มีโปแกรมที่มี

ความสามารถข้นั สูง ผใู้ชส้ ามารถออกแบบลกัษณะการวดัไดเ้อง ปัจจุบนั มีฟังกช์ ้นั ที่สามารถวเิคราะห์ผล

การวดัที่ตอบสนองลกัษณะของชิ้นงาน ที่เป็นไปตามเกณฑค์วามคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตและมิติ

(Geometry Dimensional and Tolerancing : GD&T) อีกท้งัยงัสามารถนา ผลการวดัที่ไดไ้ดจ้ากเครื่อง CMM

ไปเปรียบเทียบกบัค่าที่กา หนดไวใ้น CAD ไฟล์และยงัสามารถแสดงค่าความแตกต่างระหวา่ ง ค่าที่อ่านได้

จากเครื่อง CMM กบัค่าจาก CAD ไฟลร์วมถึงสามารถต้งัโปรแกรมใหส้ ามารถตรวจสอบชิ้นงานแบบ

อัตโนมัติ

ดงัน้นั เครื่อง CMM เพียงเครื่องเดียวสามารถทดแทนการวดัชิ้นงานดว้ยเครื่องมือวัดละเอียด (Hand

tool) จา นวนมากช่วยละเวลาการวดัและการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 

cmm (Coordinate Measuring Machine) เครื่องวัดขนาดชิ้นงาน 3 มิติที่สามารถวัดงานได้ 3 แกนทั้ง X , Y และ Z เครื่องมือของ Keyence มีเอกลักษณ์โดดเด่นตรงการออกแบบให้ใช้งานง่ายเพียงแค่ใช้โพรบมือถือที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระแตะที่ชิ้นงาน รวมถึงโปรแกรมการใช้งานที่ทุกคนสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายแม้ไม่มีประสบการณ์ในการวัดมาก่อน

สำหรับวัดชิ้นงานขนาดใหญ่ไม่เกิน 10 เมตร

สำหรับวัดชิ้นงานขนาดไม่เกิน 1 เมตร

WM Series

XM Series

CONTACT US

grey telephone icon on transparency background
Grey envelope icon on transparency background

website

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอให้คำมั่นว่า เราจะเคารพสิทธิส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลที่คุณให้แก่เรานี้จะไม่ถูกนำไปจำหน่ายหรือเผยแพร่นอกบริษัท KEYENCE โดยเด็ดขาด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลในเว็บไซต์นี้